Skip to content

Biotopförstärkande åtgärder i Örstorpsbäcken

  • by

Idag avslutades biotopförstärkande åtgärder i Örstorpsbäcken Fas 3, med nytt bottensubstrat – ca 34 ton naturgrus i olika fraktioner!

Miljövinster som uppnås med åtgärden

  • Mosaiker av olika miljöer i vattendraget har skapats med bl a djuphålor, forsnackar och lekbottnar. En varierad botten med småområden ger olika habitat och bottenmiljöer.
  • Sandiga, grusiga och steniga bottnar som uppstår blir nya lekbottnar för olika arter av fisk eller miljöer för musslor med olika miljökrav.
  • Uppstickande block i forsande vatten ger bättre syresättning av vattnet eftersom luft piskas ner i vattnet.
  • En mängd arter av nattsländor, dagsländor och bäcksländor, som är anpassade till snabbt strömmande vatten, får förbättrad livsmiljö för sina larver som lever på och nere i steniga och grusiga sediment

Bild före och efter nedan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *