Skip to content

För att kontrollera miljötillståndet i ån genomförs en recipientkontroll som samordnas av vattenrådet. Vid provpunkt 16 i Saxån finns en mätstation som visar aktuell vattennivå i ån. Vattennivån har betydelse för vattenkvaliteten och för om bevattningsuttag får göras.

I databasen hittas resultatet av aktuella mätningar i Saxån-Braåns olika provpunkter. Här kan man jämföra olika data för olika provpunkter, få tidsserier, samt se översikter över mätdata klassat efter Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Kontrollprogrammet

I vattenkontrollen för Saxån Braån mäts vattenkemin bl.a. näringsämnena fosfor och kväve, ämnestransport, metaller i mossa, metaller i vatten, bekämpningsmedel, bottenfauna och kiselalger. Elfiske och andra inventeringar genomförs också vid behov.

Som komplement till det vanliga kontrollprogrammet används även sorbiceller. Dessa är en form av passiv provtagning som mäter kväve och fosfor kontinuerligt under en längre tid. Läs mera här >>

Läs rapporterna från Vattenkontrollen på sidan Rapporter under Vattenkontrollen. Se vattendragets status och övrig fakta om de olika vattendragen i databasen VISS.