Skip to content

Våtmarker var förr ett naturligt inslag i landskapet. Mekaniseringen av jordbruket och behovet av större jordbruksarealer från mitten av 1800-talet medförde dock stora förändringar i och kring vattendragen. Dikningsföretag såg till att åkermarken inte påverkades av vattendrag eller våtmarker, vilket i många fall betydde att våtmarkerna torrlades.

Jämför historiska och moderna kartor över Saxån-Braån här >>

Våtmarker och dammar fyller flera viktiga funktioner. De magasinerar nederbörd och verkar flödesutjämnande, vilket minskar erosionen i vattendragen. De utgör livsrum åt många olika organismer och fungerar även som naturens egna reningsverk genom att reducera och fastlägga näringsämnen, sediment, metaller och miljögifter.

Anlägg en egen våtmark! Att engagera sig i vattenfrågor kan få positiva effekter på dig, dina medmänniskor, din lokala miljö och din egendom!
Engagemanget kan vara stort som litet. Det kan vara att undvika kemiska bekämpningsmedel, att inte vattna med vatten från ån under torrperioder eller att anlägga en vattenvårdsåtgärd på sin mark. Läs mera om hur du som markägare kan engagera dig i vattenvård. Broschyren producerades av Saxån-Braåns vattenråd tillsammans med Natur i fokus Lund AB med bidrag från Världsnaturfonden WWF. Produktionsår 2024.
 

Författare: Anna Sahlgren
Design: Inna Ljungblom och Annie Larsson

Anlagd våtmark i Vittskövle 2021

Nedan bilder från före och efter anläggandet av en våtmark i Vittskövle 2021. Våtmarken är på 1.5 ha.

 

Anlagd våtmark i Lönnstorp

En våtmark på fem hektar anlades i Lönnstorp 2023 med hjälp av medel från LOVA (Lokalt Engagemang för VAtten) Våtmarken ligger mellan Svalöv och Axelvold. Det ska även anläggas broar över diket för vilt. Foton Anna Sahlgren