Skip to content

Kartorna ovan är från broschyren “En renare å, ett rikare landskap, ett renare hav” framtagen av Ekologgruppen. 

Under de senaste 200 åren har de flesta vattendrag i Skånes jordbruksbygd genomgått stora förändringar genom utdikningar, uträtning och kulvertering av mindre vattendrag och våtmarker. Detta för att få mera odlingsmark och mätta en växande befolkning. Saxån-Braån flyter genom en bördig jordbruksbygd i det tätbefolkade västra Skåne. 90 % av våtmarkerna har dikats ut och hälften av de mindre bäckarna lagts i rör under marken. 

Det intensivt bedrivna jordbruket medför en kraftig belastning av kväve och fosfor på vattendragen och havet. Tidigare har vattendraget även varit belastat av utsläpp från industrier och avlopp.

Läs mera om Saxån-Braåns natur och miljö här >>

Dammar, våtmarker och andra vatten- och landskapsvårdande åtgärder har genomförts i Saxån-Braåns avrinningsområde sedan början på 1990-talet. Åtgärderna syftar till att på naturlig väg rena vattnet från näring och miljögifter, öka den biologiska mångfalden och landskapets vattenhållande förmåga.

Till karta över vattenvårdande åtgärder >> 

Till detaljerade områdesbeskrivningar över Saxån-Braåns avrinningsområde >> 

Utvärdering av dammar och våtmarker för ett ekologiskt hållbart samhälle, LIP, 2004 >>

Åmansboken är ett innehållsrikt dokument som har gjorts i Vattenrådets regi. Den kan fungera som ett uppslagsverk när det gäller åar, dess skötsel och hur man kan förbättra kvalitén när det gäller vatten, omgivningar och biologisk mångfald. 

Åman var förr den person som hade ett avsnitt av ån att övervaka och sköta. Den skulle rensas på våren och stränderna röjas och man skulle se till att inte någon tjuvfiskade.

Till åmansboken upplaga 2, 2017 >>