Skip to content

Årsrapport vattenkontrollen

Utmärkande resultat för 2020
• Framför allt i början och slutet av året var det betydligt varmare än vanligt. I februari var det högflöde, medan flödena under alla årets övriga månader var mindre än normalt.
• När det gäller näringsämnen (kväve och fosfor) kan halterna och transporterna 2020 betraktas som normala för Saxån-Braån.
• I Svalövsbäcken nedströms Svalöv (pkt 15:2) var vattenkemiförhållandena ansträngda i samband med låga flöden. Detta visade sig bland annat i höga ammoniumhalter. Speciellt i samband med hög temperatur och högt pH och kan detta medföra negativa följder för levande organismer i vattendraget. Bottenfaunan på provpunkten visade också på ansträngda förhållanden, då artsammansättningen indikerade en tydlig påverkan från föroreningar.
• I övrigt visades inga speciella avvikelser från det normala i årets undersökningar.

Till rapport >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *