Skip to content

Åtgärder

Vattendragsrestaurering i Vittskövle

Vi har genomfört vattendragsrestaurering för att återskapa en naturlig habitatdiversitet i och kring vattendrag i en tillhörande våtmark. Strömsträckan har förlängts med 200m och klibbal har planterats tack vare bidrag från WWF. Läs mera här >>

Vattendragsrestaurering i Vittskövle

Vi har genomfört vattendragsrestaurering för att återskapa en naturlig habitatdiversitet i och kring vattendrag i en tillhörande våtmark. Strömsträckan har förlängts med 200m och klibbal har planterats tack vare bidrag från WWF. Läs mera här >>

Pågående restaurering av Örstorpsbäcken

Ett tvåstegsdike ska anläggas längs Örstorpsbäcken. Vid anläggning av tvåstegsdike breddas bäcken och får en djupare fåra i mitten samt ett grundare översvämningsområde på sidorna. Detta tillåter bäcken att börja slingra sig, samt att svämma över vid högflöden.