Skip to content

Vattenrådet

Kommunerna i Saxån-Braåns avrinningsområde – Eslöv, Svalöv, Kävlinge och Landskrona – har samarbetat i vattenvårdsfrågor sedan 70-talet.

1987 bildade de Saxån-Braåns vattenvårdskommitté. Kommittén har fram till 2020 samordnat ett recipientkontrollprogram och arbetat med olika typer av vattenvårdsåtgärder. Under den här tiden har även andra organisationer deltagit i arbetet.

2013 bildades ett vattenråd i form av ett nätverk där förutom kommunerna även LRF, Jordägareförbundet, NSVA, Naturskyddsföreningen och sportfiskeförbundet ingår. Sedan 2013 har vattenvårdskommittén och vattenrådet arbetat tillsammans. 2020 slog man samman dessa till en organisation kallad Saxån-Braåns vattenråd. 

Här hittas stadgarna för Saxån-Braåns Vattenråd >>

Vattenförvaltning

Alla länder inom EU arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik som styrs av vattendirektivet. EU:s vattendirektiv har tagits fram av EU för att skapa en likadan förvaltning av medlemsländernas vatten. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

Vattenförvaltning är ett samlingsord för det arbete som görs med vatten av svenska myndigheter och kommuner. En grundpelare i EU:s vattendirektiv är att förvaltningen av vatten ska baseras på avrinningsområden och inte administrativa gränser.

Arbetet med vattenförvaltning sker i cykler på sex år. Vattenmyndigheterna tar fram en förvaltningsplan för de kommande sex åren. En cykel inleds med kartläggning utifrån befintliga data från miljöövervakning. Detta utgör sedan underlag för klassificering av hur vattnen mår för att bestämma miljökvalitetsnormer. Målet är att alla vatten ska uppnå god kvalitet. Till varje ny förvaltningscykel tas ett åtgärdsprogram fram som beskriver hur miljökvalitetsnormerna ska nås.

Flera av de åtgärder som vattenmyndigheterna lägger fram i åtgärdsprogrammet riktar sig till kommunerna till exempel genom tillsyn av verksamheter som påverkar vatten, skydd av dricksvattenförsörjning och arbetet med översikts- och detaljplanering. 

Kommunerna har också stora möjligheter att ägna sig åt praktiskt vattenarbete, till exempel genom att anlägga våtmarker eller att skapa fria vandringsvägar för fisk. Genom att delta i vattenråd underlättas det arbetet.

Saxån-Braåns vattenråds olika intressenter verkar gemensamt för en helhetssyn på vattenresurserna inom området, ökar tillgången på lokal kunskap, främjar lokala initiativ och ökar medvetenheten kring vattenfrågorna.  Vattenrådet samverkar för att genomföra vattenvårdsåtgärder där de gör mest nytta oavsett administrativ gräns.

Läs mera om vattenförvaltning hos Vattenmyndigheterna.

KONTAKTUPPGIFTER till Vattenrådet hittas här >>

Se statusen och läs övriga fakta om de olika vattendragen i databasen VISS.


Kommande aktiviteter:

[my_calendar_upcoming template=”b7c4e2db2a180fb5fbecf2bb385654dc” before=”0″ after=”5″ show_today=”yes” type=”event” order=”asc”]

Protokoll:

Vattenrådets medlemmar:


Eslövs kommun

Svalövs kommun

Kävlinge kommun

Landskrona kommun

LRF Skåne
NSVA

Sveriges jordägareförbund

Landskrona sportfiskeklubb

Naturskyddsföreningen i Skåne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *